Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä
Kuntien valtionosuudet
Valtionosuuden määrä
Kuinka valtionosuuden piiriin haetaan?
Valtionavustukset

Valtionosuusjärjestelmä

Valtionosuusjärjestelmä on luotu tasaamaan kuntien välisiä tuloeroja. Tarkoituksena on taata kansalaisille tasapuoliset kulttuuripalvelut asuinkunnasta riippumatta. Järjestelmä tasaa kuntien välisiä tulopohjaeroja sekä peruspalvelujen järjestämisen kustannuseroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. (Kunnat 2014)

lakitaso3

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

maisemataso21

Kuntien valtionosuudet

Kunnille maksetaan valtionosuuksia opetus- ja kulttuuritoiminnan kuluihin laissa säädettyjen laskennallisten perusteiden mukaan. Valtionosuusrahoituksen käytöstä ei tehdä selvityksiä tai tilityksiä. Kulttuurilaitoksille myönnettyä valtionosuutta voivat saada kuntien lisäksi kuntayhtymät, yksityiset yhteisöt ja säätiöt. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perusopetus. (Kunnat 2015) Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutella rahoitetaan mm. lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus, opetustuntimäärän perusteella rahoitettava taiteen perusopetus ja kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toiminta. (Opetushallitus 2016)

tyc3b6kalutaso21

Valtionosuuden määrä ja henkilötyövuosi

valtionosuuksienlaskenta-01

Kulttuurilaitosten valtionosuus on 37 % euromäärästä, joka saadaan, kun museota, teatteria ja orkesteria varten vahvistettu laskennallinen henkilötyövuosien määrä kerrotaan henkilötyövuotta kohden asianomaista toimintaa varten määrätyllä yksikköhinnalla (He 174/2009). Valtionosuus ei automaattisesti kasva laitoksen toteutuneen henkilötyövuosimäärän kasvaessa. Myönnettäviä henkilötyövuosia voidaan laitoksilta myös vähentää (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013).

lakitaso3

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (He 174/2009).

maisemataso21

Henkilötyövuosi kuvaa työmäärää, joka yhteisössä tehdään, kun kaikki tehty työ muutetaan yhden henkilön kokoaikaiseksi työpanokseksi. Henkilötyövuosien laskemiseen on useita tapoja ja jotkut tahot, joissa vapaaehtoistyön määrä on merkittävä, saattavat laskea henkilötyövuosiinsa myös vapaaehtoistyön osuuden.

tyc3b6kalutaso21

Näin lasket henkilötyövuodet Tilastokeskuksen mallin mukaan:

yhteison_henkilotyovuodet-01

Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika ja ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa. (Tilastokeskus 2015)

maisemataso21

Kuinka valtionosuuden piiriin haetaan?

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat teatterit, orkesterit ja museot, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy teatterin tai orkesterin valtionosuuden piiriin hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa ministeriölle viimeistään kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakijan tulee täyttää teatteri- ja orkesterilain mukaiset valtionosuuden saamisen edellytykset. Valtionosuutta teattereille ja orkestereille myönnetään teatteri- ja orkesterilain (730/1992) ja opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla. Museon valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005). Hakemuksesta opetus- ja kulttuuriministeriö voi nimetä museon maakuntamuseoksi, aluetaidemuseoksi tai valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jolloin se on oikeutettu 10 % korotettuun valtionosuuteen alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien vuoksi. Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle huhtikuun loppuun mennessä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016d)

Valtionosuutta myönnetään valtionbudjetin rajoissa. Valtionosuuteen oikeutetut teatterit ja orkesterit ilmoittavat valtionosuuslaskennan perusteena olevat tiedot vuosittain käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Valtionosuuden myöntämisestä päätetään vuodeksi eteenpäin, ja sitä maksetaan kuukausittain (Kunnat 2014). Vuonna 2016 valtionosuutta sai 121 museota, 57 teatteria, joista 11 oli tanssiteattereita ja 28 orkestereita. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016c)

tyc3b6kalutaso21

Ohjeet uusille hakijoille verkossa.

lakitaso3

Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Museolaki (729/1992)
Valtioneuvoston asetus museoista (1192/2005)

maisemataso21

Valtionavustukset

Valtionosuusrahoituksen piirissä olevat museot, teatterit ja orkesterit voivat saada lisäksi harkinnanvaraista valtionavustusta. Sitä voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille tai orkestereille (730/1992, 6 a § 2 mom.). Tällainen erityinen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Avustus on tarkoitettu edellä mainitusta toiminnasta syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a)

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta, jossa on käytävä ilmi avustuksen käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, perusteltavuus rahoitukselle asetettujen tavoitteiden kannalta, tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä avustuksen kilpailuneutraalius. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b)

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia myös toimijoille, jotka eivät ole valtionosuusrahoituksen piirissä. Siitä enemmän artikkelissa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

tyc3b6kalutaso21

Hakuohjeet ja hakulomake täältä.

LÄHTEET

Jyväskylän kaupunki. Avustukset. Viitattu 19.3.2015 http://www.jyvaskyla.fi/avustukset

Kunnat 2014. Valtionosuusjärjestelmä. Viitattu 18.3.2016. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuusjarjestelma/Sivut/default.aspx

Kunnat 2015. Valtionosuudet 2014. Viitattu 18.2.2015 http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2014/Sivut/default.aspx

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:11, Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän kehittäminen. Viitattu 25.2.2015 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/TR11.pdf?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a. Avustus valtionosuuden piirissä oleville valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille tai orkestereille ja teattereiden tai orkestereiden kehittämishankkeisiin. Viitattu  23.3.2015
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtionosuuden_piirissa_oleville_valtakunnallisesti_tai_alueellisesti_merkittaville_teattereille_tai_orkestereille_ja_teattereiden_tai_orkestereiden_kehittamishankkeisiin_.html

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b. Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta. Viitattu9.3.2015. http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/valtionavustusten_hakeminen_kaeyttoe_ja_valvonta/?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a. Museoiden valtionosuudet. Viitattu 22.3.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/valtionosuudet/paatokset/2016_VOS_MUSEOT_Henkilotyovuodet.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b. Teattereiden valtionosuudet. Viitattu 22.3.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/valtionosuudet/paatokset/2016_VOS_TEATTERIT_Henkilotyovuodet.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016c. Orkestereiden valtionosuudet 2016. Viitattu 22.3.2016. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/valtionosuudet/paatokset/2016_VOS_ORKESTERIT_Henkilotyovuodet.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016d. Museoiden valtionosuudet. Viitattu 2.4.2016 http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Museoiden_valtionosuudet.html?lang=fi

Opetushallitus 2016.  Tietoa rahoitusjärjestelmästä. Viitattu 5.4.2016 http://oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/tietoa_jarjestelmasta

Tilastokeskus 2015. Henkilötyövuosi. Viitattu 2.4.2015.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s