Puolueet

Helsingin Sanomien artikkelissa Baltic Circle- tapahtuman tuottaja Eeva Bergrothin mukaan ”puolueiden kulttuuriselonteoissa ja -ohjelmissa sanotaan, että kulttuuri on ihanaa ja hyvää ja sitä pitää olla, mutta kukaan ei sano, mitä sen takaamiseksi pitäisi tehdä”. Kulttuuri ei siis ole minkään puolueen asialistalla korkeimmalla. (Frilander, 2014).

Puolueilla on kuitenkin erilaisia kulttuuripoliittisia linjauksia. Ne ovat kaikki melko samantyylisiä, mutta esimerkiksi kulttuurin rahoituskysymykset erottavat puolueiden linjauksia toisistaan. Se, pitäisikö taiteilijoita kohdella vain ja ainoastaan yrittäjinä, herättää myös erimielisyyksiä puolueiden kesken. Ministeriön muodostuessa puolueiden edustajista, puolueiden linjaukset ovat pohjana myös ministeriön tekemiin linjauksiin. Näin ollen myös vuosittaiset rahoituskohteet vaihtelevat. Kulttuurituottajan täytyy muuttaa omat sisältönsä ja tavoitteensa niiden mukaisiksi, jotta rahoitusta on mahdollista saada. Näin ollen puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset vaikuttavat myös kulttuurituottajan elämään. (Blåfield, 2015., Kantokorpi)

Alla esitellään suurimpien puolueiden kulttuuripoliittiset linjaukset.

 

Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
Kansallinen Kokoomus
Perussuomalaiset
Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen ruotsalainen kansanpuolue

maisemataso2

Suomen Keskusta

Keskustan vuonna 2015 julkaisemassa kulttuurilinjauksessa päätavoitteena on luovuuden ja hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa. Taloudellisesti huonoina aikoina kulttuurin merkitys kasvaa entisestään. Se auttaa arjen jaksamisessa ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemisessa. Lisäksi se vaikuttaa suomalaisen identiteetin rakentamiseen.

Taiteella ja kulttuurilla on peruspalveluiden asema, joka tulisi turvata vakaalla rahoituksella. Julkista rahoitusta tulisi etsiä siis myös muilta kuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta. Kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia tulisi tukea, jotta seuraavatkin sukupolvet innostuvat kulttuurista harrastuksena, ammattina tai ylipäätään kysyntänä.

”Rikas ja monipuolinen kulttuurielämä auttaa Suomea selviytymään.”

Lähde ja lisätietoa:  https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=72339f67-62a3-4219-817d-724839046d54

Vasemmistoliitto

Vasemmiston kulttuuripoliittisessa linjauksessa korostetaan taiteen olevan osa elämää. Siksi kaikilla tulisi olla mahdollisuus kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja omaehtoiseen harrastamiseen. Kulttuuri tuottaa esteettisiä elämyksiä ja edistää inhimillistä kasvua.

Taiteen alkulähde: sydän.
Taiteen päämäärä: elämä.
Taide antaa elämälle väriä, elämä taiteelle ydintä.”

Yksi vasemmistoliiton arvoista on humanismi, jonka ydintä on oleellisesti kulttuuri ja taiteen edistäminen. Kulttuurisista arvoista ei saisi tehdä markkinatavaraa eikä kulttuuria tulisi jättää yhteiskunnan tuen ulkopuolelle. Taiteilijoiden luova työ tulisi rinnastaa tieteelliseen perustutkimukseen ja sille ei tulisi asettaa ulkoisia tuottovaatimuksia. Lisäksi taiteilijan työn perusedellytys on ilmaisunvapaus. Taiteilijoiden sosiaalietuuksia, työelämän tasa-arvoa sekä työssä jaksamista tulisi myös parantaa muiden ammattikuntien tasolle.    

Lähde ja lisätietoa: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmat/VAS/vaskulttuuri2004

Vihreä liitto

Vihreiden kulttuuripolitiikan tarkoituksena on edistää yhteiskuntaa, jossa kulttuuri ja taiteet ovat itseisarvo. Kulttuuri kuuluu kaikille kansalaiselle. Valtion tulisi kantaa osuutensa taiteen ja kulttuurin rahoituksesta. Vihreän kulttuuripolitiikan perusarvoja ovat monimuotoisuus ja vapaus. Kulttuurin tulisi olla ihmisten arkea.

”Taide kommunikoi erilaisia näkemyksiä maailmasta, jossa elämme. Kulttuuri ja taide syntyvät arkipäivän kokemuksista, jotka esitetään uusista näkökulmista. Siksi oman paikalliskulttuurin ja kulttuuriympäristön vaaliminen on yhtä lailla ihmisen hyvinvoinnin kuin taiteellisen toiminnankin edellytys.”

Keskustelukulttuuria eli avoimessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ihmisten keskustelua taiteellisista ja kulttuurisista mielipiteistään tulisi kehittää. Se tapahtuu Vihreiden mukaan peruskoulun taide- ja taitoaineiden opetusta lisäämällä ja vahvistamalla. Kulttuuriharrastuksia tulisi olla mahdollisuus harrastaa iästä riippumatta.

Kirjastoilla ja Yleisradiolla on suuri merkitys suomalaisessa kulttuurissa ja niiden esille tuomisessa. Vihreiden mukaan näiden rahoitus ja jatkuvuus on turvattava. Lisäksi valtion museoista tulisi poistaa pääsymaksut (erikoisnäyttelyitä lukuun ottamatta) ja myös vapaiden taidejärjestöjen on saatava tukea valtiolta.

Lähde ja lisätietoa: https://www.vihreat.fi/hyva-elama-edellyttaa-hyvaa-sisaltoa-kulttuuripoliittisen-ohjelman-tiivistelma

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue

Sosiaalidemokraattien mukaan kulttuurin tietoja ja taitoja yhteisöissä tulisi kehittää ja syventää. Jokaiselle yksilölle turvataan mahdollisuus henkisesti rikkaaseen elämään. Taiteen harrastamisesta ei saa tulla eliitin yksinoikeutta. Kulttuuri-instituutioiden tulisi välttää byrokratisoitumista ja pyrkiä sen sijaan uudistamaan itseään.

”Yhteistyötä saisi lisätä eikä kulttuurilaitosten yhdistämisiäkään pidä pelätä: tärkeämpää on pitää huolta yleisöistä kuin nykyrakenteista. Kunnan tai valtion virasto ei ehkä olekaan se ketterin tapa tuottaa kulttuuripalveluita.”

Demokratian vastaiset ja ihmisarvoa väheksyvät piirteet tulisi hävittää kulttuuristamme. SDP on myös sitä mieltä, että Suomen kulttuurihallinto on puutteellista ja hajanaista. Hallintoa on uudistettava esimerkiksi taiteen luomistyön tukemiseen ja kulttuurinsuojeluun liittyvissä asioissa.

SDP mainitsee kulttuuripoliittisessa linjauksessaan ympäristökulttuurin. Heidän mielestään tulisi kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi maisemasuunnitteluun, joka edistää ihmisen viihtyvyyttä ja psyykkistä sopeutumista ympäristöönsä. Jokaiselle tulisi turvata oikeus koskemattomasta luonnosta nauttimiseen. Lisäksi SDP korostaa erityisesti Unescon merkitystä.

Lähteet ja lisätietoa: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmat/SDP/sdpkulttuuri1963 http://demokraatti.fi/reilummin-kulttuuria/

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen kulttuuripoliittisessa linjauksessa korostetaan porvarillisen ideologian periaatteita: kulttuurihallinnon ja –työn ongelmat on ratkaistava moniarvoisuuden, yksilökeskeisyyden ja kriittisyyden pohjalta. Lisäksi Suomen kulttuuriperintöä pidetään arvokkaana ja sitä tulisi vaalia.

”Luovalla toiminnalla on erityisen keskeinen merkitys taiteessa. Se on välttämätöntä myös työelämässä, tieteessä, koulutuksessa ja viestinnässä sekä yleensäkin yhteiskunnan moniarvoistamiseen tähtäävässä toiminnassa.”

Kokoomus näkee luomisprosessin yksilöllisenä ja sitä ei pitäisi rajoittaa poistamalla kulttuuriperinteitä tai asettamalla muuten esteitä luovuudelle. Erityisen tärkeää on luovuuden korostaminen varhaislapsuudessa, joka on niin yhteiskunnan kuin kodinkin tehtävä. Lisäksi ihmisen taideharrastuneisuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon, millaisen kulttuurin kanssa hän pääsee ensimmäisenä toimimaan. Siksi tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota lapsille tarkoitettuun kulttuuritoimintaan.

Koulutus on myös Kokoomukselle tärkeä asia. Taideopettajien koulutusta tulisi uudistaa, jotta heillä olisi paremmat valmiudet opettaa taidetta. Lisäksi rahoituksen on jakauduttava tasaisesti kaikille taiteen parissa toimiville. Tekijänoikeuksista on pidettävä huolta ja taiteilijoiden sosiaaliturvaa parannettava.  

Lähde ja lisätietoa: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmat/KOK/kokkulttuuri1976

Perussuomalaiset

Perussuomalaisilta ei löydy suoraan kulttuuripoliittista ohjelmaa. Koulutuspoliittisen ohjelman mukaan taideaineita olisi suotavaa lisätä kouluissa, sillä kaikki eivät ole lukutoukkia. He olisivat myös valmiita poistamaan taideaineiden osalta arvioinnin.

Perussuomalaisten kulttuuripolitiikasta on kuitenkin mainittu heidän vuoden 2011 vaaliohjelmassaan. Perussuomalaiset korostavat suomalaisuutta myös taiteessa. Monikulttuurisuutta ei nähdä varsinaisesti uhkana, mutta kansallinen identiteetti nähdään tärkeänä asiana.

” Perussuomalaisten mielestä oma kansallinen kulttuuri on ainoa asia, jonka kukin kansa voi maailman monimuotoisuudelle lahjoittaa. Meidän lahjamme maailmalle on suomalaisuus – se on suomalaisuuden merkitys globaalissa maailmassa. Se on myös kilpailuvalttimme maailmanmarkkinoilla, joilla emme pärjää massatuotannolla, vaan persoonallisuudellamme.”

Perussuomalaisten mukaan pitäisi tukea ennemmin kulttuuriperintöä vaalivia tahoja kuin uusia taiteilijoita. Yleisradiota ja Veikkausta halutaan myös tukea. Lisäksi paikallinen kulttuuri koetaan tärkeänä, joskin Perussuomalaiset mainitsevat haluavansa tukea lähinnä kansanmusiikkia ja kotiseutumuseoita. Kulttuurisesti vahvat seudut onnistuvat kuitenkin heidän mielestään takaamaan parhaiten virikkeitä ihmisille.

Lähde ja lisätietoa: https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2013/04/Perussuomalaisten_eduskuntavaaliohjelma_2011.pdf

Suomen Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraattien mukaan kristillinen kulttuuri perustuu Raamatun ohjeisiin ja niiden toteuttamiseen eri osa-alueilla. Kristillistä perinnettä on siis vaalittava, sillä uskonnollisten arvojen väheksyminen köyhdyttää kulttuurielämäämme ja aiheuttaa ristiriitoja. Moniarvoisuus kulttuurin lähtökohtana ei ole hyvä asia, vaan kristillisistä perusarvoista nousevaa vastuullista vapautta tarvitaan kulttuurin ohjailemiseen. Kulttuurinen kehitys voi tapahtua vain kristillisiä perusarvoja noudattamalla.

Kristillisdemokraattien kulttuuripoliittisessa ohjelmassa kulttuuripolitiikan tavoitteiksi listataan muun muassa kristillisen ja kansallisen perinteen säilyttäminen sekä niiden siirtäminen tuleville sukupolville, elämän laadun kohottaminen sekä muiden kansojen kulttuurin ymmärtäminen. He kannattavat omaehtoista harrastustoimintaa, ja myös taidepalveluja tulisi olla saatavilla kaikilla paikkakunnilla.

”Taideaineet ja uskonto antavat aineksia yksilön henkiseen kasvuun ja siksi niiden asemaa tulee parantaa. Taideaineiden lisäys ei kuitenkaan saa tapahtua uskonnon tuntimäärien kustannuksella. Käytännön aineet on jälleen saatava kunniaan. Koulun teoretisoituminen heikentää luovuutta.”

Lähde ja lisätietoa: http://www.kd.fi/files/2015/01/Eduskuntavaalit2015_vaaliohjelma.pdf

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Myöskään Ruotsalaiselta Kansanpuolueelta ei löydy omaa kulttuuripoliittista linjausta. Vuoden 2014 EU-vaaliohjelmassa mainitaan saamelaisten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin, koska he ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Vuoden 2006 vaaliohjelmassa RKP sanoo kulttuurin olevan itsessään arvokas asia ja kansalaisten henkisen hyvinvoinnin mittari. Pitämällä huolta kulttuurista luodaan ihmisille mahdollisuuksia toimeentuloon ja viihtyvyyteen. Ruotsinkielisten koulujen tulee vaalia kulttuuriperintöä ja vahvistaa suomenruotsalaisuutta.

”Kulttuuri tarvitsee vapautta ja suvaitsevaisuutta. Avoimuus ja rajoja ylittävä vuorovaikutus tuovat virikkeitä. Ruotsinkielisen ja suomenkielisen kulttuurin vuorovaikutus on luonut maamme väestölle yhteisen kulttuuriperinnön. Kulttuurin kautta suomenruotsalaiset ilmaisevat perinteensä, identiteettinsä ja unelmansa.”

Suomen ruotsinkielistä kulttuurihallintoa tulisi jatkuvasti kehittää. Tämä sosiaalinen pääoma on RKP:n mukaan tarjolla kaikille, jotka haluavat ottaa osaa suomenruotsalaiseen kulttuuriyhteisöön. Lisäksi suomenruotsalaisten kieli ja kulttuuri ovat uniikkia.

Lähde ja lisätietoa:
http://www.sfp.fi/sites/default/files/Dokument/Program_fi/Askeleen%20edella_rkp2006.pdf

LÄHTEET

Blåfield, Ville 2015. Politiikka taidetta määrittelemässä. Taiteilija-lehti 1/2016. Viitattu 2.5.2016. http://taiteilijalehti.fi/politiikka-taidetta-maarittelemassa/

Frilander, Aino 2014. Perussuomalaiset: Taiteilija-apurahat voisi lakkauttaa. Helsingin Sanomat. Viitattu 2.5.2016. http://www.hs.fi/kulttuuri/a1415594673829

Kantokorpi, Otso. Taiteen puolueettomuuspolitiikkaa. Kulttuurilehti Mustekala. Viitattu 2.5.2016. http://www.mustekala.info/node/37410

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s